வாய்மொழி வரலாறு

வாய்மொழி வரலாறு:நோர்வே வாழ் தமிழர்களின் புலப்பெயர் வாழ்க்கை” நேர்காணல் வழிகாட்டி

இக்கட்டுரையின் எழுத்தாளர் நோர்வேக்குப் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் எவ்வாறு நோர்வேயில் தமிழ்மொழிக் கல்வி வளர்ச்சி அடைந்தது என்ற கருப்பொருளில் ஓர் நூல் திட்டத்திற்காக நேர்காணல் வழிகாட்டிகளை உருவாக்கினார். நோர்வேயில் உள்ள தமிழர்களின் உள்ளூர் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்த எழுத்தாளர் சுயமாக தொடங்கப்பட்ட திட்டம் இது ஆகும். இது DsporA Tamil Archive இன் திட்டமாக ஆரம்பிக்கப்படவில்லை.

DsporA Tamil Archive “நோர்வே வாழ் தமிழர்களின் புலப்பெயர் வாழ்க்கை” எனும் கருப்பொருளின் அடிப்படையில் நேர்காணல் வழிகாட்டி தொகுக்கப்பட்டு இங்கு வழங்கப்படுகின்றது. இந்த வழிகாட்டி நோர்வே சூழலுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த வழிகாட்டியில் உள்ள கேள்விகள் பிற புலம்பெயர் நாடுகளில் உள்ள தமிழர்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்தந்தப் புலம்பெயர் நாடுகளின் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு கேள்விகளை மாற்றியமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும்.
PDFWord

7 thoughts on “வாய்மொழி வரலாறு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s