ஆவணக்காப்பு விழிப்புணர்வு │ Archival awareness

ஆவணம் என்றால் என்ன? │WHAT IS “ஆவணம்” (ARCHIVAL DOCUMENT)?

படம் │photo: Baheerathy K. “Linderud Farm”, Oslo (2020)

தமிழ்

  • இது 6 பகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு தொடர். இத்தொடரில் பதிவேடு, ஆவணப்படுத்தல், ஆவணம், ஆவணகம் என்று பல விடயங்களைப் பற்றிப் பேசப்படுகின்றது. பதிவேடு முதல் ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாத்தல் வரையான செயற்பாட்டை பற்றிய அடிப்படையான தகவல்கள் உள்ளன.

English

  • This is a series with 6 parts. This series talks about many elements such as record, record keeping, archiving, archival document, archive depot/ archive institution. This covers basic information about the process from creating a record to archiving and preservation.

The process of gathering the archival materials of an organisation is a job for the current committee. But giving the appropriate cooperation in the collection process is the responsibility of all former and contemporary members who hold the archival documents. Hence, those archival materials are properties of the organisation and a historical and cultural heritage of a society. It can be a consolation that this situation is also common for Norwegian voluntary organisations. Please don´t forget that isolated archives at homes with no public access and use are equivalent to lost archive.”

DsporA Tamil Archive. (2020). “Origin, purpose and context: historical continuity

புதுப்பிக்கப்பட்டது│updated: 11.01.2021