காட்சிக் கூடம் │Gallery

நேர்காணல்கள் │Interviews

Utrop (03 and 10.02.2021)

நோர்வேயில் தமிழ் ஆவணங்கள் மற்றும் வரலாறு பற்றிய நேர்காணலை மேற்கொண்ட மிசேல் டிட்ஸலுக்கும் (Michelle Tidsel) ஊத்ரூப்- நோர்வேயின் முதல் பல்லின பண்பாட்டுச் செய்தித்தாளுக்கும் (Utrop – Norges første flerkultruelle avis / Utrop – Norway’s first multicultural newspaper) நன்றிகள்.

Thanks to Michelle Tidsel and Utrop – Norges første flerkultruelle avis (Utrop – Norway’s first multicultural newspaper) for an interview about Tamil archive sources and history in Norway.

Part 1:
https://www.utrop.no/plenum/ytringer/243778/
Part 2:
https://www.utrop.no/plenum/ytringer/244730/


DsporA Tamil Archive இன் முதல் நேர்காணல்.
நன்றி அண்டம் மீடியா, ஒசுலோ (நோர்வே)
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்”
16 செப்டம்பர் 2020

First interview of DsporA Tamil Archive.
Thank you Andam Media, Oslo (Norway).
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்” (Tamils need to come forward to document themselves)
16th September 2020


வரைகலை │Graphics


02.02.2021

புதுப்பிக்கப்பட்டது │Updated: 24.05.2021