காட்சிக் கூடம் │Gallery


DsporA Tamil Archive இன் முதல் நேர்காணல்.
நன்றி அண்டம் மீடியா, ஒசுலோ (நோர்வே)
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்”
16 செப்டம்பர் 2020

First interview of DsporA Tamil Archive.
Thank you Andam Media, Oslo (Norway).
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்” (Tamils need to come forward to document themselves)
16th September 2020


புதுப்பிக்கப்பட்டது │Updated: 02.12.2020