தமிழி

தமிழி

English "தமிழி" என்பது 8 அத்தியாயங்களையும் ஒரு இசை ஒளிப்படத்தையும் கொண்டு வெளியான இணைய வலை ஆவணப்படத் தொடர். இது தமிழ்-பிராமி (தமிழி), இன்றைய தமிழ், சிந்து வழி நாகரீகம் மற்றும் சங்க காலம் போன்றவற்றைக் கூறும் ஓர் வரலாற்று ஆவணப்படம் ஆகும். இந்த இணைய வலைத் தொடர் ஆவணப் பொருட்கள் மற்றும் தொல்பொருள் சான்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட வரலாற்று ஆவணப்படத்திற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த இணைய வலைத் தொடரில் உள்ள வரலாற்று உண்மைகளுக்கான ஆதார [...]

Tamizhi

Tamizhi

தமிழ் "Tamizhi" is a web series of 8 episodes and a music video. This is a documentary production looking at the history behind Tamil script Tamil-Brahmi (Thamizi), nowadays Tamil, Indus Valley Civilisation and Sangam era. This web series is an example for historical video documentary based on the archival materials and archeological artefacts. These are [...]

தமிழில் முதல் அச்சிடப்பட்ட படைப்பு

English தமிழில் முதல் அச்சிடப்பட்ட படைப்பு 1578 இல் தென்னிந்தியாவில் வெளியானது என்று நாம் அறிந்திருப்போம். «தம்பிரான் வணக்கம்» எனும் நூல் போர்த்துகீசிய மொழியில் வெளியான "Doctrina Christam" எனும் நூலின் மொழிபெயர்ப்பாகும். இது ஹென்ரிக் ஹென்ரிக்ஸனால் (Henrique Henriques) மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.«இது இந்திய மொழிகளில் வெளியிடப்பட்ட முதல் புத்தகம்”. இருப்பினும், இந்த கட்டுரை 1554ம் ஆண்டு தமிழில் அச்சிடப்பட்ட படைப்பைப் பற்றி பேசுகிறது. https://youtu.be/55ia73CUEQ8 மேற்கோள்: https://www.thehindu.com/…/Tamil-saw-it…/article15685475.ece https://www.namathumalayagam.com/2019/04/FirstTamilBookSrilanka.html?fbclid=IwAR1nrFv9nO6nKE2_xd2lbBVqi21_g6h-VohMlzJ0EptGLR4OXvw-zhAaIZk&m=1 பொறுப்புத் துறப்பு:தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆவணங்களின் பற்றாக்குறை, சிதறடிக்கப்பட்ட [...]

First printed work in Tamil

தமிழ் It is known that the first printed work in Tamil was published in 1578 in South India. «Thambiraan Vanakkam» was a Tamil translation of "Doctrina Christian" from Portuguese by Henrique Henriques «This was the first book to be published in an Indian language”. However, this article talkes about the earlier printed work in Tamil [...]

Archival Awareness

This post is based on the original post at facebook page, "Archive of Tamils in Norway", on 05th June 2020. Tamils in Norway, as well as around other diaspora countries, are taking their own and private initiative to document and preserve their language, culture, history, migration, social structures, their life back home and their life [...]