ஆவணங்கள் வரலாறு, அறிவு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றின் ஆதார மூலங்கள்

English 14. யூலை 2020 அன்று முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. NDLA உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்கள் (videregående skole elever) பயன்படுத்தும் நோர்வே தேசிய டிஜிட்டல் கற்றல் அரங்கம் ஆகும். அன்ரெனி இராஜேந்திரம் 1988 ஆம் ஆண்டு "Mennesker imellom - Portrett av den andre siden" ("இடையில் உள்ளவர்கள் - மறுபக்கத்தின் உருவப்படம்") என்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்காக NRK.க்கு அவர் வழங்கிய நேர்காணல். இங்கு, 1988 ஆம் [...]

The archive is the source for history, knowledge and education.

தமிழ் This post is based on the original Facebook post from 14th July 2020. NDLA is a Norwegian national digital learning arena used by high school students (videregående skole elever) Anthony Rajendram giving an interview to NRK in 1988 for the television program "Mennesker i mellom - Portrett av den andre siden" ("People in between [...]