நுட்பம்

English “நுட்பம்” (NUDPAM - meaning "The technique") எனும் ஆண்டு மலர் “தமிழ் மாணவர் கழகம் துரண்யம், நோர்வே” எனும் ஓர் மாணவர் அமைப்பால் வெளியிடப்பட்டது. 1998 ஆம் அண்டு வெளியிடப்பட்ட பதிப்பின் புகைப்படங்களை யாழினி தேவ இரக்கம் DsporA Tamil Archive க்கு அனுப்பி வைத்தார். அவர் 1990-களின் துரண்யம் பல்கலைக்கழக மாணவராவார். மொத்தமாக ஒரு சில பதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன. 1980 களின் பிற்பகுதியில், துரண்யத்தில் சில தமிழ் மாணவர்களால் ஒரு தமிழ் ஒன்றுகூடல் [...]

NUDPAM

தமிழ் "NUDPAM" (நுட்பம்- meaning "The technique") was an annual publication by the "Tamil Student Club Trondheim, Norway". DsporA Tamil Archive received the 1998 edition of the publication as photos from Yarlini Devairakkam who has been a student at the University in Trondheim in the 1990s. There were altogether published a couple of editions. In the [...]