“ஆவணம்” (Aavanam): widespread usage of the term

Archive is the primary source for knowledge and information. The term "archive" has several meaning. The Norwegian term for "archive" is "arkiv" and it can refer to: archival documentarchive division or archive service in an organisationa place or room where archival document are storedarchival institution/ archive depot The Tamil word for "archival document" is "ஆவணம்" [...]

“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு

ஆவணம் என்பது ஒரு அறிவு (knowledge) மற்றும் தகவலுக்கான (information) முதன்மை ஆதார மூலம் ஆகும். "Archive" எனும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் உள்ளன. "Archive" என்பதற்கான நோர்வேயியச் சொல் "arkiv" ஆகும். இச்சொல் பின்வரும் அர்த்தங்களைக் குறிக்கும்: ஆவணப் பொருள் / ஆவணம்ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவு அல்லது ஆவணச் சேவைஆவணப் பொருட்களை/ ஆவணங்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் ஒரு இடம்/ அறைஆவணக்காப்பு நிறுவனம்/ ஆவணகம்/ ஆவணக்காப்பகம் "Archival document" என்பதற்கான தமிழ் சொல் [...]