ஆவணச் சொல்லியல்│ARCHIVE TERMINOLOGY

EnglishNorsk │Norwegianதமிழ் │TamilMeaning │விளக்கம்ArchiveArkivஆவணம் (aavanam)This term can refer to documents created by or received by an organisation as part of the organisational functionality´s task solution, case processing and administration.இந்த சொல் பலவற்றைக் குறிக்கும். ஒரு நிறுவனத்தின் பணி தீர்வு, வழக்கு செயலாக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக ஒரு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட ஆவணங்கள்.ArchiveArkivஆவணகச் சேவை ( aavanach sevai)This term can refer [...]

“ஆவணம்” (Aavanam): widespread usage of the term

Archive is the primary source for knowledge and information. The term "archive" has several meaning. The Norwegian term for "archive" is "arkiv" and it can refer to: archival documentarchive division or archive service in an organisationa place or room where archival document are storedarchival institution/ archive depot The Tamil word for "archival document" is "ஆவணம்" [...]