ஆவணச் சொல்லியல்│ARCHIVE TERMINOLOGY

கட்டுரைகள்│ ARTICLES:“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு EnglishNorsk │Norwegianதமிழ் │TamilMeaning │விளக்கம்ArchiveArkivஆவணம் (aavanam)This term can refer to documents created by or received by an organisation as part of the organisational functionality´s task solution, case processing and administration.இந்த சொல் பலவற்றைக் குறிக்கும். ஒரு நிறுவனத்தின் பணி தீர்வு, வழக்கு செயலாக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக ஒரு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட ஆவணங்கள்.ArchiveArkivஆவணகச் சேவை ( [...]

“ஆவணம்” (Aavanam): widespread usage of the term

Archive is the primary source for knowledge and information. There is a confusion among Tamils about the tamil term "ஆவணம்" (Aavanam). Tamils use the one and only word "ஆவணம்" in different contexts that can be confusing and can be misunderstood. In Norwegian "arkiv" (archive) can refer to 1) archival document, 2) archive division or archive [...]