“ஆவணம்” (Aavanam): widespread usage of the term

Archive is the primary source for knowledge and information. There is a confusion among Tamils about the tamil term “ஆவணம்” (Aavanam). Tamils use the one and only word “ஆவணம்” in different contexts that can be confusing and can be misunderstood.
In Norwegian “arkiv” (archive) can refer to 1) archival document, 2) archive division or archive service in an organisation, 3) a place where archival document are stored 4) archival institution/ archive depot
Almost all Tamil organisations do not have the second variety, “2) archive division or archive service in an organisation”.

Tamils refer the word ஆவணம் to the physical or virtual document that is actually ஆவணப் பொருள் (archival document). Then the process of documenting history in the form of text, video or audio, or graphic, etc. This is a reconstruction or re-presentation of history. This is a record (பதிவு) of an activity carried out by the publishing or producing organisation. They also name the product of documenting the history as ஆவணம். Hence the reconstruction or re-presentation of history can be an archival material of the publishing or producing organisation.

Here is a screenshot of a part of the web page “Black July: A Tamil Genocide” by the US based non-profit organisation PEARL. This is taken as an example to explain the difference between original archival material and organisational archive.
There is the newspaper clipping, with the heading “Disposal of dead bodies without inquiry: C.R.M. expresses alarm”. This is an archival document from the archive of “Saturday Review” newspaper. This archival document (ஆவணப் பொருள்) become a source for knowledge and information for PEARL to create the content about Black July 1983. The content is a re-presentation of the history for contemporary audience based on the original archival material. Now the whole webpage, “Black July: A Tamil Genocide”, will become an archival material of PEARL.

Orginal archival document, «Saturday Review» (noolaham.net)
Archival material reference:

Saturday Review. (1983). Newspaper article Disposal of dead bodies without inquiry: C.R.M. expresses alarm by Saturday Review. Saturday Review (Noolaha id. 24766). Noolaham Foundation, http://noolaham.net/project/248/24766/24766.pdf.

Picture reference:

PEARL. (n.a). “Black July: A Tamil Genocide”. From https://pearlaction.org/rememberingblackjuly/

Reproduction of this article is allowed when used without any alterations to the contents and the source, DsporA Tamil Archive, is mentioned.

“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு

ஆவணம் அறிவு மற்றும் தகவலுக்கான முதன்மை ஆதார மூலம் ஆகும். “ஆவணம்” என்ற தமிழ் சொல் குறித்து தமிழர்களிடையே குழப்பம் நிலவுகின்றது. “ஆவணம்” என்ற ஒரே சொல்லை தமிழர்கள் வெவ்வேறு சூழல்களில் பயன்படுத்துகின்றனர். அவை குழப்பங்களையும் மற்றும் தவறான புரிதலையும் உருவாக்குகின்றன.
நோர்வேயிய மொழியில் “arkiv” (ஆவணம்) பல அர்த்தங்களைக் கொண்டது.
1) ஆவணப் பொருள் , 2) ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவு அல்லது ஆவணச் சேவை, 3) ஆவணப் பொருட்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் ஒரு இடம் 4)  ஆவணக்காப்பு நிறுவனம்/ ஆவணகம்.
ஏறக்குறைய அனைத்து தமிழ் அமைப்புகளும், “2) ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவு அல்லது ஆவணச் சேவை” என்ற இரண்டாவது வகையின்றியே இயங்குகின்றன.

தமிழர்கள் ஆவணம் என்ற சொல்லை தொட்டு உணரக்கூடிய  மற்றும் தொட்டு உணர முடியாத பத்திரங்கள் மற்றும் கோப்புகளை குறிப்பிடுகின்றனர். இது உண்மையில் ஆவணப் பொருட்கள் ஆகும். பின்னர் எழுத்து வடிவில், ஒலி அல்லது ஒளி வடிவில், வரைகலை வடிவில் போன்ற பல வழிகளில் பதியப்படும் வரலாற்றுப் பதிவுச் செயல்முறைகளைக் குறிக்கின்றனர். இது வரலாற்றை மீள்ப்பதிவு/ திரும்பக்கட்டுதல் (reconstruction) அல்லது மீள் வழங்கல் (re-presentation) ஆகும். இவ்வகையான பதிவுகள் வெளியீடு அல்லது உருவாக்கும் அமைப்பின் செயற்பாட்டுப் பதிவுகள் ஆகும். இவ்வாறு வரலாற்றை மீள்ப்பதிவு செய்யும் தயாரிப்புகளிற்கும் ஆவணம் என்று பெயரிடப்படுகின்றன. ஒரு வரலாற்றை மீள்ப்பதிவு செய்யும்  ஓர் தயாரிப்பு, அதனை வெளியீடு அல்லது உருவாக்கும் அமைப்பின் ஆவணப் பொருளாக அமையலாம்.

அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்டு இயங்கும் தன்னார்வத் தொண்டு அமைப்பான PEARL இன் “Black July: A Tamil Genocide” என்ற வலைத்தளப் பக்கத்தின் ஒரு பகுதி இங்கு படமாக உள்ளது. இது அசல் ஆவணப் பொருள் (original archival material) மற்றும் அமைப்பின் ஆவணம் (organisational archive) ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாட்டை விளக்க ஒர் எடுத்துக்காட்டாக பயன்படுத்தபடுகின்றது.
இந்தப் படத்தில் “Disposal of dead bodies without inquiry: C.R.M. expresses alarm” என்ற தலைப்பில் வெளியான ஒரு செய்தித்தாள் கட்டுரை உள்ளது. இது “Saturday Review” என்ற செய்தித்தாளின் ஆவணத்திலிருந்து வந்த ஒரு ஆவணப் பொருள் ஆகும். PEARL அமைப்பு கறுப்பு யூலை 1983 பற்றிய உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க இந்த ஆவணப் பொருளை அறிவு மற்றும் தகவலுக்கான ஒர் ஆதார மூலமாக எடுத்துள்ளது. இந்த இணையவலைப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கம் அசல் ஆவணப் பொருளின் அடிப்படையில் சமகால பார்வையாளர்களுக்காக  உருவாக்கப்பட்ட வரலாற்று மீள் வழங்கல் (re-presentation) ஆகும். இப்போது இந்த இணையவலைப் பக்கமான, “Black July: A Tamil Genocide”, PEARL இன் ஆவணப் பொருளாக அமையும்.

மூல ஆவணப் பொருள், «Saturday Review» (noolaham.net)
ஆவண மேற்கோள்:

Saturday Review. (1983). Newspaper article Disposal of dead bodies without inquiry: C.R.M. expresses alarm by Saturday Review. Saturday Review (Noolaha id. 24766). Noolaham Foundation, http://noolaham.net/project/248/24766/24766.pdf.

படத்திற்கான மேற்கோள்:

PEARL. (n.a). “Black July: A Tamil Genocide”. From https://pearlaction.org/rememberingblackjuly/

உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

What is «ஆவணம்»? – part 1

This post is based on the original post at facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 13th June 2020.

In the past couple of years, there is a new wave of shared thought among Tamils around the world about the archive of Tamils. It is noticeable on websites and social media that they are developing an urge to tell their stories to the world. They are struggling to protect and preserve their stories. They are publishing historical and contemporary videos, photos, documents about Tamil language, art, culture and history on websites and social media.

“But what is “ஆவணம்” (aavanam)? asked one of my friends. She pointed out that even the Tamil term «ஆவணம்» (aavanam) could be unknown for many. Based on her question, I am trying to explain what «ஆவணம்» (aavanam) is in a series of posts.

What is «ஆவணம்» (aavanam)? – part 1: Create a common understanding of the terms:

When it comes to the translation of words, it is difficult to give an accurate translation regardless of language. In our case, Tamils live in various countries and the translation might be perceived differently based on resident country and language. Because a word carries its meaning and definition based on its region, culture, history and origin. So, I take the English words “Archive” and “record-keeping” into account to create a common understanding.

Terms:

 • “Record” is “பதிவு” (pathivu), “ஏடு” (eedhu)
 • “Record-keeping” is “பதிவேடு செய்தல்” (pathiveedhu seithal).
 • “Record management” is “பதிவேட்டு முகாமை” (pathiveedhu muhaamai).
 • “Archive” is “ஆவணகம்” (aavanaham) / “ஆவணக்காப்பகம்” (aavanaha kaapaham).
 • “Document” is “ஆவணம்” (aavanam).
 • Documenting/ Archiving is “ஆவணப்படுத்தல்” (aavanapadhithal).

Use of terms among Tamils:
Tamils usually say “பதிவு இருக்க வேண்டும்” (It need to be recorded/ registered) or “பதிய வேண்டும்” (We need to make a record/ register). They widely use the word “பதிவு“ (pathivu which means record/ register). That refers to “பதிவேடு” (record-keeping). But they lack a full understanding of how an “பதிவு” (a record) should be created. And to see the connection between “பதிவு” (record/ register) and “ஆவணம்” (archival document).

On the other hand, they say “ஆவணப்படுத்த வேண்டும்” (need to document). They commonly think that “ஆவணம்” (aavanam) is only the historical publications created by another organisation or organisational structure. For example, booklets, books, magazines, photos, audiovisuals and so on from the past. In particular, the archival documents are considered to be the records of the struggle for the rights of Tamils. However, I would like to underline that these publications are important “ஆவணங்கள்” (avanangal – archival documents). But “ஆவணம்” (aavanam) contains many more aspects.

To be continued….

Next post: What is «ஆவணம்» – part 2: Why Tamils lack an understanding of “பதிவு” (pathivu – record) / “ஆவணம்” (aavanam – archival document)?

Please do not forget that you are keeping a piece of Tamil cultural and historical heritage at your home. Please give the public access to that heritage.


Reproduction of this article is allowed when used without any alterations to the contents and the source, DsporA Tamil Archive, is mentioned.

Updated: 20th September 2020

′′ஆவணம்” என்றால் என்ன? – 1

13. யூன் 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது.

அனைவருக்கும் வணக்கம்,

கடந்த ஓரிரு வருடங்களாக உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் மத்தியில் ஆவணக்காப்பு பற்றிய ஒர் புதிய அதிர்வலை அல்லது ஒரு பொதுச் சிந்தனை காணப்படுகின்றது. அவர்கள் பல்வேறு வலைத்தளங்களிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் தங்கள் கதைகளை உலகுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற தூண்டுதலுக்கு உள்ளாக்கப்படுவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. அவர்கள் தங்கள் கதைகளை பாதுகாக்கவும் ஆவணப்படுத்தவும் போராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ் மொழி, வரலாறு, கலை, பண்பாடு சார்ந்த கடந்த கால மற்றும் சமகால காணொலிகள், புகைப்படங்கள், போன்ற ஆவணங்களை இணையத்தளங்களிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் வெளியிடுகிறார்கள்.

“ஆனால் ஆவணம் என்றால் என்ன?” என்று ஒரு தோழி என்னிடம் கேட்டார். ′′ஆவணம்′′ என்ற சொல் கூட பலருக்கு தெரியாத ஒரு சொல்லாக இருக்கும் என்று என்னிடம் சுட்டிக் காட்டினார். ஆகவே, “ஆவணம்” என்றால் என்ன என்பதை ஒரு தொடராக விவரிக்க முயல்கின்றேன்.

“ஆவணம்” என்றால் என்ன? – பகுதி 1: சொற்கூறுகளைப் பற்றிய பொதுவான புரிதல் உருவாக்குதல்:

எந்த மொழியாக இருந்தாலும், சொற்களின் மொழிபெயர்ப்பு என்று வரும்போது, துல்லியமான மொழிபெயர்ப்பை உருவாக்குவது கடினம்.

புலம்பெயர் தமிழரின் வாழ்வியலில், அவர்கள் பல்வேறு நாடுகளில் சிதறி வாழ்கின்றனர். அவர்கள் வாழும் நாட்டின் மொழியின் அடிப்படையில் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பல்வேறு விதமாக புரிந்து கொள்ளப்படலாம். ஏனெனில் ஒரு சொல்லின் அர்த்தமும் விளக்கமும் அதன் பிரதேசம், பண்பாடு, வரலாறு மற்றும் தோற்றம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைகின்றது. எனவே, ஒரு பொதுவான புரிதலை உருவாக்க நான் “Archive” மற்றும் “Recording keeping” என்ற ஆங்கில சொற்களை எடுக்கின்றேன்.

சொற்கூறுகள் (Terms):

 • “Record” என்றால் “பதிவு”, “ஏடு”
 • “Record keeping” என்றால் “பதிவேடு செய்தல்”.
 • “Record management” என்றால் “பதிவேட்டு முகாமை”.
 • “Archive” என்றால் “ஆவணகம்”/ “ஆவணக்காப்பகம்”.
 • “Document” என்றால் “ஆவணம்”.
 • Documenting/ Archiving என்றால் “ஆவணப்படுத்தல்”.

தமிழரிடத்தில் சொற்கூறுகளின் பாவனை:

“பதிவு இருக்க வேண்டும்” அல்லது “பதிய வேண்டும்” என்று தமிழர் பேச்சு வளக்கில் கூறுவார்கள். «பதிவு» என்ற சொல்லை பரவலாகப் பயன்படுத்துவார்கள். அது “பதிவேடு செய்தல்” (record keeping) என்பதையே குறிக்கும். ஆனால், எவ்வாறு ஒரு பதிவு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற அறிவூட்டல் தேவையாக உள்ளது. அதோடு ஒரு “பதிவிற்கும்” “ஆவணத்திற்கும்” இடையில் உள்ள தொடர்பு பற்றிய அறிவூட்டலும் தேவையாக உள்ளது.

மறு பக்கம், “ஆவணப்படுத்த வேண்டும்” என்று கூறுவார்கள்.

′′ஆவணம்′′ என்றால் வேறு ஒரு நிறுவனம் அல்லது அமைப்பு வெளியிட்ட கடந்த கால வரலாற்றுப் படைப்புகள் என்பதையே பொதுவாக ஆவணம் என்று நினைக்கின்றார்கள். உதாரணத்திற்கு புத்தகங்கள், பத்திரிகைகள், புகைப்படங்கள், ஒளியும் ஒலியும் என்று கடந்த கால படைப்புகளையே ஆவணம் என்று கருதுகின்றனர். குறிப்பாக தமிழரின் உரிமைப் போராட்டப் பதிவுகளையே ஆவணம் என்று கருதுகின்றனர். இந்தப் பதிவுகளும் முக்கியமான “ஆவணங்கள்” என்பதை நான் இங்கு அடிக்கோடிட்டுக் காட்ட விரும்புகிறேன். ஆனால் “ஆவணம்” என்பது இன்னும் பல பக்கங்களைக் கொண்டவை.

தொடரும்….

அடுத்த பதிவு: ′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – பகுதி 2: ஏன் தமிழரிடத்தில் «பதிவு» / «ஆவணம்» பற்றிய போதிய புரிதல் இல்லை?

தமிழ்ப் பண்பாட்டு வரலாற்றுப், பாரம்பரியத்தின் (cultural and historical heritage) ஒரு சிறிய பகுதியை உங்கள் வீட்டில் வைத்திருக்கின்றீர்கள் என்பதை என்றும் மறந்துவிடாதீர்கள். அதன் பொது அணுகலுக்கு (public access) வழியமையுங்கள்.


உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

புதுப்பிக்கப்பட்டது: 20. செப்டம்பர் 2020