“ஆவணம்” (Aavanam): widespread usage of the term

Archive is the primary source for knowledge and information. The term "archive" has several meaning. The Norwegian term for "archive" is "arkiv" and it can refer to: archival documentarchive division or archive service in an organisationa place or room where archival document are storedarchival institution/ archive depot The Tamil word for "archival document" is "ஆவணம்" [...]

“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு

ஆவணம் என்பது ஒரு அறிவு (knowledge) மற்றும் தகவலுக்கான (information) முதன்மை ஆதார மூலம் ஆகும். "Archive" எனும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் உள்ளன. "Archive" என்பதற்கான நோர்வேயியச் சொல் "arkiv" ஆகும். இச்சொல் பின்வரும் அர்த்தங்களைக் குறிக்கும்: ஆவணப் பொருள் / ஆவணம்ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவு அல்லது ஆவணச் சேவைஆவணப் பொருட்களை/ ஆவணங்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் ஒரு இடம்/ அறைஆவணக்காப்பு நிறுவனம்/ ஆவணகம்/ ஆவணக்காப்பகம் "Archival document" என்பதற்கான தமிழ் சொல் [...]

What is «ஆவணம்»? – part 1

This post is based on the original post at facebook page, "Archive of Tamils in Norway", on 13th June 2020. In the past couple of years, there is a new wave of shared thought among Tamils around the world about the archive of Tamils. It is noticeable on websites and social media that they are [...]

′′ஆவணம்” என்றால் என்ன? – 1

13. யூன் 2020 அன்று "நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்" எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. அனைவருக்கும் வணக்கம், கடந்த ஓரிரு வருடங்களாக உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் மத்தியில் ஆவணக்காப்பு பற்றிய ஒர் புதிய அதிர்வலை அல்லது ஒரு பொதுச் சிந்தனை காணப்படுகின்றது. அவர்கள் பல்வேறு வலைத்தளங்களிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் தங்கள் கதைகளை உலகுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற தூண்டுதலுக்கு உள்ளாக்கப்படுவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. அவர்கள் தங்கள் கதைகளை பாதுகாக்கவும் [...]