இலங்கை தேசிய சுவடிக்கூடத் திணைக்களம்

English நளாயினி இந்திரன் (திருமணத்திற்கு முன் நளாயினி கணபதிப்பிள்ளை) 1991-1995 வரை இலங்கை தேசிய சுவடிக்கூடத் திணைக்களத்தில் பணியாற்றினார். அவர் 1995 இல் திருமணம் செய்துகொண்டு இங்கிலாந்திற்கு புலம்பெயர்ந்தார். படம்: நளாயினி இந்திரன் (தனிநபர் ஆவணம், சுமார் 2016) நளாயினி கணபதிப்பிள்ளை பெண்ணியம், ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்து கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். அவர் இலங்கை தேசிய சுவடிக்கூடத் திணைக்களத்தில் சேவையாற்றிய போது எழுதிய மூன்று கட்டுரைகள் இங்கு வளங்குகின்றோம். இவர் தனது சேவைக் காலத்தில் ஆவணகத்தில் [...]

National Archives of Sri Lanka

தமிழ் Nalayini Indran (before marriage Nalayini Kanapathippillai) worked at the National Archives of Sri Lanka from 1991-1995. She got married in 1995 and migrated to England. Photo: Nalayini Indran (personal archive, around 2016) Nalayini Kanapathippillai has written articles in the field of feminism, documentation and archives, and Tamil literature. Here are three articles that she [...]