பேணிப் பாதுகாத்தல்: எங்கள் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும்

English 22. செப்டம்பர் 2020 அன்று, ஈழத்தில் வசிக்கும் ஒரு தமிழரிடமிருந்து DsporA Tamil Archive ஒரு கோரிக்கையைப் பெற்றுக் கொண்டது. "நிலவன்" (புனைபெயர்) என்ற நபர், இந்த புகைப்படத்தை எங்களுக்கு அனுப்பி, இந்த ஆவணத்தை எவ்வாறு படித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். இது 1897 ஆம் ஆண்டு காணி உரிமை நிலப் பத்திரத்தின் ஒரு எண்ணிமப் படம் (digital photo) ஆகும். "நிலவனின்" தாத்தா அவருக்குக் கூறிய தகவலின் அடிப்படையில் "நிலவன்" [...]

Preservation: Protects our rights

தமிழ் On 22nd September 2020, DsporA Tamil Archive received a request on Messenger by a Tamil living in Eelam (Sri Lanka). The person, "Nilavan", sent this photo to us and asked how they could make this document readable. This is a digital photo of the land title deed document (காணி உரிமை நிலப் பத்திரம்) from 1897. [...]