பிரதான நீரோட்ட ஆவணகம், அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூலகத்தில் தமிழ் ஆவணச் சேகரிப்புகள்

English

ஆவணகம், அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூலகத்தில் தமிழ் அவணச் சேகரிப்புகள்

உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு ஆவணகம், அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூலகங்களில் தமிழ் ஆவணச் சேகரிப்புகள் பேணிப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இந்த களஞ்சியங்கள் அந்த நாட்டு அரசு அல்லது தனியார் களஞ்சிய நிறுவனங்களாக இருக்கலாம். இந்த களஞ்சிய நிறுவனங்களில் உள்ள ஆவணச் சேகரிப்புகளின் பொது அணுக்கத்தின் அளவு வேறுபட்டு இருக்கலாம். அதாவது சில ஆவணச் சேகரிப்புகள் முழுப் பொது அணுக்கத்துடன் இருக்காலம். மற்றும் சில மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கத்தில் இருக்கலாம்.

நீங்கள் அறிந்த ஆவணகம், அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூலகங்களில் உள்ள தமிழ் அவணச் சேகரிப்புகள் பற்றி எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

மேலதிகம்:
ஆவணப்படுத்தல்│ ARCHIVING


CEYLON (SRI LANKA) PROTO-HISTORY PROJECT COLLECTION
“The Ceylon (Sri Lanka) Proto-History Project Collection includes budgets and proposals, reports and publications, financial records, artifact loans, field notes, artifact analysis, radiocarbon analysis, photographic prints and negatives, site plans and sections, and fourty-one pottery drawings. It is housed in 1 box and 2 oversized folders in Map Case M-20.”
இணையத்தளம்Created 29.10.2020 │ Updated:

Let’s build Tamil cultural and historical heritage together.