ஆவணக் காப்பு உருவாக்குனர்களுக்கும் ஆவணச் சேகரிப்பாளர்களுக்குமான ஒரு வழிகாட்டி │ A guide for archive creators and archive collectors

உங்கள் காகித / அனலாக் ஆவணக் காப்பை ஒழுங்கு படுத்துங்கள்│Arrange your paper/analogue archive Photo: Twitter Photo: peelarchivesblog.com அனைத்து வகையான ஆவணப் பொருட்களையும் பட்டியலிட இந்த பட்டியல் வார்ப்புருவைப் பயன்படுத்தலாம். அவை எழுத்துரு, ஒலி, ஒளி, புகைப்படம், ஏனைய வடிவில் உள்ள ஆவணப் பொருட்களாக இருக்கலாம். இந்த பட்டியல் காகித/ அனலாக் (analogue) ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அடிப்படை உதவி உபகரணமாக இருக்கும். பட்டியலிடும் பொழுது ஆவண உருவாக்குனர் அல்லது ஆவணச் சேகரிப்பாளர் ஒரு காப்பகப்படுத்தலின் [...]

The evolution of management, leadership culture

Diaspora Tamils Tamils, who are native to Tamil Nadu and Eelam, have been migrating for various purposes for thousands of years. Evidence from the Sangam era shows that sea trade was a major purpose in ancient time. During the colonial period, Tamils ​​migrated for various purposes such as business, employment, education and politics. “The Eelam [...]

Oral history

தமிழ் The archaeological artefacts from Keezhadi excavation show evidence of a well-developed Tamil script and civilisation already in 6th century BCE. The existing printed Tamil literature is from the three periods of the Sangam era, which is calculated to be between 3rd century BC to 3rd century AD. It is important to notify that development [...]

The National Library of Norway: Legal Deposit (Pliktavlevering)

The National Library of Norway: Legal Deposit (Pliktavlevering)

தமிழ் Tamil is one of the oldest languages in the world. But there is a poor representation of this ancient language at Norwegian public libraries. National Library of Norway (NB) has the assignment of legal deposit of all Norwegian publications and productions regardless of medium. This institution has the responsibility for preserving all types of [...]