ஈழம்: இலங்கையின் (ஸ்ரீலங்கா) பூர்வீக பெயர்

English

IBC Tamil TV (16.06.2020). «ஈழம்» முழுத் தீவான, இப்போதைய, இலங்கையின் (ஸ்ரீலங்கா) பூர்வீக பெயர் .

Veluppillai, Alvappillai. (1997). “Language”.  From https://www.tamilnet.com/img/publish/2015/11/Tamil_Language_and_Eelam_Tamils_by_Prof_A_Veluppillai_July_1997.PDF

Etymology:
TamilNet. (2010). “Eezham / E’lu / He’la”. From
https://www.tamilnet.com/art.html?catid=98&artid=30919


புதுப்பிக்கப்பட்டது: 18.10.2020