ஆவணச் சொல்லியல்│ARCHIVE TERMINOLOGY

கட்டுரைகள்│ ARTICLES:“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு EnglishNorsk │Norwegianதமிழ் │TamilMeaning │விளக்கம்ArchiveArkivஆவணம் (aavanam)This term can refer to documents created by or received by an organisation as part of the organisational functionality´s task solution, case processing and administration.இந்த சொல் பலவற்றைக் குறிக்கும். ஒரு நிறுவனத்தின் பணி தீர்வு, வழக்கு செயலாக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக ஒரு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட ஆவணங்கள்.ArchiveArkivஆவணகச் சேவை ( [...]

“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு

ஆவணம் அறிவு மற்றும் தகவலுக்கான முதன்மை ஆதார மூலம் ஆகும். "ஆவணம்" என்ற தமிழ் சொல் குறித்து தமிழர்களிடையே குழப்பம் நிலவுகின்றது. "ஆவணம்" என்ற ஒரே சொல்லை தமிழர்கள் வெவ்வேறு சூழல்களில் பயன்படுத்துகின்றனர். அவை குழப்பங்களையும் மற்றும் தவறான புரிதலையும் உருவாக்குகின்றன.நோர்வேயிய மொழியில் "arkiv" (ஆவணம்) பல அர்த்தங்களைக் கொண்டது.1) ஆவணப் பொருள் , 2) ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவு அல்லது ஆவணச் சேவை, 3) ஆவணப் பொருட்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் ஒரு இடம் [...]