“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு

ஆவணம் அறிவு மற்றும் தகவலுக்கான முதன்மை ஆதார மூலம் ஆகும். “ஆவணம்” என்ற தமிழ் சொல் குறித்து தமிழர்களிடையே குழப்பம் நிலவுகின்றது. “ஆவணம்” என்ற ஒரே சொல்லை தமிழர்கள் வெவ்வேறு சூழல்களில் பயன்படுத்துகின்றனர். அவை குழப்பங்களையும் மற்றும் தவறான புரிதலையும் உருவாக்குகின்றன.
நோர்வேயிய மொழியில் “arkiv” (ஆவணம்) பல அர்த்தங்களைக் கொண்டது.
1) ஆவணப் பொருள் , 2) ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவு அல்லது ஆவணச் சேவை, 3) ஆவணப் பொருட்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் ஒரு இடம் 4)  ஆவணக்காப்பு நிறுவனம்/ ஆவணகம்.
ஏறக்குறைய அனைத்து தமிழ் அமைப்புகளும், “2) ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவு அல்லது ஆவணச் சேவை” என்ற இரண்டாவது வகையின்றியே இயங்குகின்றன.

தமிழர்கள் ஆவணம் என்ற சொல்லை தொட்டு உணரக்கூடிய  மற்றும் தொட்டு உணர முடியாத பத்திரங்கள் மற்றும் கோப்புகளை குறிப்பிடுகின்றனர். இது உண்மையில் ஆவணப் பொருட்கள் ஆகும். பின்னர் எழுத்து வடிவில், ஒலி அல்லது ஒளி வடிவில், வரைகலை வடிவில் போன்ற பல வழிகளில் பதியப்படும் வரலாற்றுப் பதிவுச் செயல்முறைகளைக் குறிக்கின்றனர். இது வரலாற்றை மீள்ப்பதிவு/ திரும்பக்கட்டுதல் (reconstruction) அல்லது மீள் வழங்கல் (re-presentation) ஆகும். இவ்வகையான பதிவுகள் வெளியீடு அல்லது உருவாக்கும் அமைப்பின் செயற்பாட்டுப் பதிவுகள் ஆகும். இவ்வாறு வரலாற்றை மீள்ப்பதிவு செய்யும் தயாரிப்புகளிற்கும் ஆவணம் என்று பெயரிடப்படுகின்றன. ஒரு வரலாற்றை மீள்ப்பதிவு செய்யும்  ஓர் தயாரிப்பு, அதனை வெளியீடு அல்லது உருவாக்கும் அமைப்பின் ஆவணப் பொருளாக அமையலாம்.

அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்டு இயங்கும் தன்னார்வத் தொண்டு அமைப்பான PEARL இன் “Black July: A Tamil Genocide” என்ற வலைத்தளப் பக்கத்தின் ஒரு பகுதி இங்கு படமாக உள்ளது. இது அசல் ஆவணப் பொருள் (original archival material) மற்றும் அமைப்பின் ஆவணம் (organisational archive) ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாட்டை விளக்க ஒர் எடுத்துக்காட்டாக பயன்படுத்தபடுகின்றது.
இந்தப் படத்தில் “Disposal of dead bodies without inquiry: C.R.M. expresses alarm” என்ற தலைப்பில் வெளியான ஒரு செய்தித்தாள் கட்டுரை உள்ளது. இது “Saturday Review” என்ற செய்தித்தாளின் ஆவணத்திலிருந்து வந்த ஒரு ஆவணப் பொருள் ஆகும். PEARL அமைப்பு கறுப்பு யூலை 1983 பற்றிய உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க இந்த ஆவணப் பொருளை அறிவு மற்றும் தகவலுக்கான ஒர் ஆதார மூலமாக எடுத்துள்ளது. இந்த இணையவலைப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கம் அசல் ஆவணப் பொருளின் அடிப்படையில் சமகால பார்வையாளர்களுக்காக  உருவாக்கப்பட்ட வரலாற்று மீள் வழங்கல் (re-presentation) ஆகும். இப்போது இந்த இணையவலைப் பக்கமான, “Black July: A Tamil Genocide”, PEARL இன் ஆவணப் பொருளாக அமையும்.

மூல ஆவணப் பொருள், «Saturday Review» (noolaham.net)
ஆவண மேற்கோள்:

Saturday Review. (1983). Newspaper article Disposal of dead bodies without inquiry: C.R.M. expresses alarm by Saturday Review. Saturday Review (Noolaha id. 24766). Noolaham Foundation, http://noolaham.net/project/248/24766/24766.pdf.

படத்திற்கான மேற்கோள்:

PEARL. (n.a). “Black July: A Tamil Genocide”. From https://pearlaction.org/rememberingblackjuly/

உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.