ஆவணச் சொல்லியல்│ARCHIVE TERMINOLOGY

கட்டுரைகள்│ ARTICLES:
“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு

EnglishNorsk │Norwegianதமிழ் │TamilMeaning │விளக்கம்
ArchiveArkivஆவணம் (aavanam)This term can refer to documents created by or received by an organisation as part of the organisational functionality´s task solution, case processing and administration.
இந்த சொல் பலவற்றைக் குறிக்கும். ஒரு நிறுவனத்தின் பணி தீர்வு, வழக்கு செயலாக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக ஒரு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட ஆவணங்கள்.
ArchiveArkivகாப்பக ஆவணச் சேவை (kaappage aavanach sevai) This term can refer to the archive service in an organisation.
இந்த சொல் பலவற்றைக் குறிக்கும். இது ஒரு நிறுவனத்திற்குள் இருக்கும் காப்பக ஆவணச் சேவையும் குறிக்கும்.
ArchiveArkivஆவணக் காப்பக அறை (aavanak kaappage arai)This term can refer to a room where archive documents are stored.
இந்த சொல் பலவற்றைக் குறிக்கும். இது காப்பக ஆவணங்கள் சேமிக்கப்படும் ஒரு அறையும் குறிக்கும்.
ArchiveArkivஆவணகம் (aavanaham), ஆவணக் காப்பகம் (aavanak kaapaham)This term can refer to an archival institution.
இந்த சொல் பலவற்றைக் குறிக்கும். இது ஒரு ஆவணக் காப்பக நிறுவனத்தையும் குறிக்கும்.
DocumentDokumentஆவணம் (aavanam)
Documenting/ archivingDokumentering/
arkivering
ஆவணப்படுத்தல் (aavanapadhuthal)
RecordRegisterபதிவு (pathivu), ஏடு (eedhu)
Record-keepingArkiv danningபதிவேடு செய்தல் (pathiveedhu seithal)
Record managementDokumentasjons-forvaltningபதிவு மேலாண்மை (pathiveedhu muhaamai)

மேற்கோள் │Reference

Arkivverket (Archive agency). (2.11.2020). Ord og begreper. Retrieved from https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/ord-og-begreper
Dalhousie University Libraries. (16.11.2020). Archives and records terminology. Retrieved from https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=257178&p=1718235
Multilingual Archival Terminology. (n.a). Multilingual Archival Terminology. Retrieved from http://www.ciscra.org/mat/
Bering, Bjørn. (06.06.2018). arkiv. Retrieved from https://snl.no/arkiv

புதுப்பிக்கப்பட்டது │Updated: 16.01.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s